จา พนม ยีรัมย์

บันเทิง

ทัชชกร ยีรัมย์ หรือ จา พนม เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ที่อำเภอพนมดงรัก จังหวั ดสุรินทร์ ขณะนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอกาบเชิง เป็นอดีตนักกีฬ าซึ่ งเริ่มเข้าสู่วงการแสดง พ.ศ. 2535 โดยเซ็ นสัญญ าเป็นนักแสดงภ าพยนตร์สังกัดค่า ยสหม งคลฟิล์มเมื่อ พ.ศ. 2546 แต่ปัจจุบันได้ยกเลิ กสัญญ าแล้วเนื่อ งจากปัญห าความขั ดแย้ งทางธุ รกิจ

 

Loading...

โดยใช้และเป็นต้นแบบคติในการแสดง คือ แสดงจริง ไม่ใช้ส ตันท์แมน และไม่ใช้เ ทคนิคพิเศษในการแสดงคิ วสู้ เขาใช้ชื่อในการแสดงเฉพาะในประเทศไทยว่า จา พนม และใช้ชื่อในการแสดงระดับสากล ว่า โทนี่ จา Tony Jaa เขาเป็นนักแสดงภ าพยนตร์แอ็คชัน ผู้ศึ กษ าศิ ลปะการสู้ทั้งศ าสตร์ตะวันตกและตะวันออก ชำนาญในศิ ลปะการสู้ การใช้อุปกรณ์กีฬ า และการออกกำลังกายหลากหลายศ าสตร์

 

ภ าพยนตร์เรื่องสำคัญเรื่องแรกที่เขาแสดงนำคือ อ งค์บาก ซึ่งได้รับการชื่นชมและสนใจจากหลายฝ่า ยที่เกี่ยวข้อ งกับวงการศิ ลปะการสู้และภ าพยนตร์ด้านต่าง ๆ ในประเทศไทยและระดับโล กอย่างมาก นับเป็นภ าพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของเขาที่ประสบความสำเร็จในวงการภ าพยนตร์แอ๊กชันระดับโล ก ซึ่งต่อมาภ าพยนตร์ ต้มยำกุ้ง ก็ได้ประสบความสำเร็จในระดับโล กสูง และได้รับการตอบรับจากทั่วโล กเช่นเดียวกับอ งค์บาก

 

ทำให้เขาได้รับรางวั ลจากภ าพยนตร์และศ าสตร์ที่เกี่ยวข้อ งกับการสู้มากมาย ต่อมาได้เป็นผู้ก่ อตั้งบ ริษัทไอยราฟิ ล์ม บริษั  ทผลิตและจัดจำหน่า  ยภ าพยนตร์และได้เป็นผู้กำกับภาพยนตร์แนวแอ๊คชั่นหลายเรื่อง ปัจจุบัน จา พนม สมรสกับ ปิยรัตน์ โชติวัฒน านนท์ ซึ่งเป็นบุตรสาวเจ้าของธุรกิ จโรงแร มที่จังหวัดระยอง เมื่อ พ.ศ. 2555 และมีลูกด้วยกัน 2 คน

 

จากสตั๊ นต์แมนผู้อยู่เบื้อ งหลัง จนก้าวมาอยู่เบื้องหน้า พร้อมแจ้งเกิดจากหนังเรื่อง อ งค์บาก ซึ่งเป็นใบเบิกทางให้เขาได้เป็นนักแสดงที่โด่ งดังระดับโล ก พร้อมมีผลงานหนังดัง อย่าง Fast&Furious 7 และ ทริปเปิ้ลเอ็ กซ์ ทลา ยแผนยึ ดโล ก

 

ในช่วงส ถานการณ์CV เขาได้เดินทางกลับสุรินทร์ พักผ่อนและใช้ชีวิตที่บ้านนาแบบสบา ย ๆ แฟน ๆ พากันถูกใจวิ ถีชีวิ ตติดดิ นของเขา

Loading...